216 (PH0951)

Courtesy Karen Payton and Patricia Eidson